Aktualitātes

2019./2020. māc.g. Sīļukalna pamatskolā mācās 22 skolēni un pamatdarbā strādā 6 skolotāji: Marija Bernāne, skolas direktore, bioloģijas un ķīmijas skolotāja;Iveta Broka-Kazāka, latviešu valodas un literatūras un angļu valodas skolotāja, 9.klases audzinātāja;Zinta Bruzgule- mūzikas un sākumskolas skolotāja. 5.un 6.klases audzinātāja;Rita Teilāne- vizuālās mākslas un sākumskolas skolotāja, 7.un 8.klases audzinātāja;Līga Čača-matemātikas, fizikas un informātikas skolotāja; Iveta Upeniece-pirmsskolas skolotāja.Pārējie skolotāji: Rita Upeniece-vēstures skolotāja; Ainai Vovere- mājturības un tehnoloģiju un ģeogrāfijas skolotāja; Jānis Upenieks- mājturības un tehnoloģiju un sporta skolotājs; Anna Sondore-krievu valodas skolotāja.

************************************************************************************

  Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Šajā mācību gadā mūsu skolā projektā ir iesaistīti un atbalsts tiek sniegts 5 skolēniem. Skolēniem tiek sniegtas konsultācijas mācību priekšmetos, kuri sagādā grūtības, kā arī pedagogu konsultatīvais atbalsts.Vairāk par projektu lasiet ŠEIT.

*****************************************************************************************************************************************************

PROJEKTS "MĀCIES, PILNVEIDOJIES, SASNIEDZ!"

*************************************************************************************

 Valsts pārbaudes darbi 2019./2020.m.g.

6. klase

 Diagnosticējošie darbi notiek:
  • latviešu valodā: mutvārdu daļa – no 6. janvāra līdz 18. februārim, rakstu daļa – 19. februārī;
  • matemātikā – 27. februārī;
  • dabaszinībās – 5. martā.

9. klase

Eksāmeni notiek:
  • latviešu valodā: rakstu daļa – 20. maijā, mutvārdu daļa – 20. un 21. maijā;
  • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles: rakstu daļa – 27. maijā, mutvārdu daļa – 27. un 28. maijā;
  • matemātikā – 2. jūnijā;
  • Latvijas vēsturē – 9. jūnijā.