Aktualitātes

 

 

 

SVARĪGA INFORMĀCIJA SĪĻUKALNA PAMATSKOLAS

SKOLĒNIEM UN VECĀKIEM!

Sīļukalna pamatskolas "Kārtība attālinātu mācību īstenošanai

no 23.03.2020.-14.04.2020."

************************************************************************************

  Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Šajā mācību gadā mūsu skolā projektā ir iesaistīti un atbalsts tiek sniegts 5 skolēniem. Skolēniem tiek sniegtas konsultācijas mācību priekšmetos, kuri sagādā grūtības, kā arī pedagogu konsultatīvais atbalsts.Vairāk par projektu lasiet ŠEIT!

******************************************************

PROJEKTS "MĀCIES, PILNVEIDOJIES, SASNIEDZ!"

*************************************************************************************

 Valsts pārbaudes darbi 2019./2020.m.g.

6. klase

 Diagnosticējošie darbi notiek:
  • latviešu valodā: mutvārdu daļa – no 6. janvāra līdz 18. februārim, rakstu daļa – 19. februārī;
  • matemātikā – 27. februārī;
  • dabaszinībās – 5. martā.

9. klase

Eksāmeni notiek:
  • latviešu valodā: rakstu daļa – 20. maijā, mutvārdu daļa – 20. un 21. maijā;
  • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles: rakstu daļa – 27. maijā, mutvārdu daļa – 27. un 28. maijā;
  • matemātikā – 2. jūnijā;
  • Latvijas vēsturē – 9. jūnijā.