Aktualitātes

SKOLAS PRIORITĀRIE UZDEVUMI 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ

Sīļukalna pamatskolas darba plāns 2017./2018.m.g.

Skolas iekšējās kārtības NOTEIKUMI.

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.

Stundu saraksts 1.- 4.kl. un 5.- 9.kl.

No 9.aprīļa līdz 13.aprīlim skolā strādāja ekspertu komisija, notika skolas akreditācija.